Naturreservat

Skärva herrgård, som byggdes på 1700-talet, omges av ett mycket tilltalande herrgårdslandskap. Här finns artrika ädellövskogar, där murgrönan klättrar i träden, stränder, ängar, hagar, lundar, och kärr.

SKÄRVA NATURRESERVAT

bildades 1995 och omfattar 160 ha land + vattnen utanför (ger totalt 230 ha)

Flora
Inom reservatet finns ädellövskog med bl a bok, ek, ask, lind, alm och avenbok. Om våren täcks marken av vitsippor, vårlök, lungört, tandrot och många andra örter. Hagmarker med gamla träd och öppna naturbetesmarker med strandängar ger en stor mångfald av växter och djur. De gamla träden utgör livsmiljöer för lavar, tickor och insekter.

Fauna
Det lägre djurlivet är av stort intresse, här finns vedlevande insekter knutna till de gamla grova träden. I området finns god förekomst av sandödla och långbensgroda. Skogsduva, hornuggla, spillkråka, gröngöling, mindre hackspett, stjärtmes, steglits, stenknäck häckar i området, ibland även mindre flugsnappare.

Kulturhistoria
Skärva har sannolikt fått sitt namn efter de många blocksamlingar, skärv, som finns inom området. Skärva herrgård, som byggdes av skeppsbyggaren Fredrik Henrik af Chapman vid slutet av 1700-talet, är tillsammans med den angränsande parken byggnadsminne sedan 1975.

Natura 2000
Naturreservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk Natura 2000 enligt habitatdirektivet och sammanfaller med området SE0410094 Skärva

Anordningar
Vandringsled, grillplats, parkering.